पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत साहित्याचे दर पुरवण्याबाबत

जिल्हा पाणी व स्वछता कक्ष अंतर्गत उपविभागीय प्रयोगशाळेचे बोर्ड लावण्याकरिता दरपत्र मागविण्याबाबत

MSRLM (UMED) प्रशिक्षण केंद्र निवडी बाबत निविदा

MSRLM अंतर्गत कार्यालयीन कामासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेण्याबाबत निविदा

जि प यवतमाळ अंतर्गत प्रशासकीय ईमारतीतील व अधिनस्तू सर्व विभागातील संगणक वार्षिक देखभाल व दरुस्ती करीता दरपत्रक मागविणेबाबत (दुसरी वेळ)

MSRLM (UMED) कक्षा करीता पशुसखी फलक छपाई करण्या बाबत निविदा

MSRLM (UMED) कक्षा करीता स्टेशनरी चे दर मागवून एक वर्षासाठी करार करणे बाबत निविदा

दिनांक 31.12.16 ची अनुकंपा उमेदवाराची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दि. 04.03.2017 रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

जि. प. यवतमाळ अंतर्गत आरोग्य विभागाचे आस्थापनेवरील सरळसेवा पदभरती 2014 बाबत सुचना.

10% ग्रा पं कर्मचा-यामधून शैक्षणीक पात्रतेच्या आधारे सेवेत सामावुन घेण्यापबाबत तात्पुरती शिफारस यादी

समाजकल्याण विभागा अंतर्गत मागासवर्गीयांसाठी टिनपत्रे पुरविणे बाबत निविदा

MSRLM (UMED) कक्षा करीता कॉम्युटर, प्रिंटर्स, स्कॅनर, कॅमेरा, प्रोजेक्ट र इृ खरेदी करणे बाबत निविदा

समाजकल्याण विभागा अंतर्गत मागासवीर्गीय शेतक-यांसाठी विविध साहित्यांचा पुरवठा करणे व मागासवीर्गीय महिलांसाठी शिलाई मशीन पुरविणे ई. विविध साहीत्यांकरीता निविदा (एकूण सात निविदा)

साहित्यर खरेदी करणे बाबत निविदा दर पुरविणे बाबत

कुक्कुयट खादय (चिक क्रम) खरेदी करणे बाबत निविदा दर पुरविणे बाबत

समाजकल्याण विभागाची 3% अपंग निधीतून अपंग शाळेतील विदयार्थ्यांच्या जिल्हास्तरीय क्रिडा स्पिर्धा आयोजित करणे बाबतचे दरपत्रक/निविदा सुचना

सहायक लेखा अधिकारी यांची दिनांक 01.01,2016 ची अंतिम ज्ये‍ष्ठेता यादी

सामान्य प्रशासन विभाग व मुद्रण विभागाचे साहित्य खरेदीबाबत ई-निविदा सुचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सार्वत्रिक निवडणूक – विभाग/निर्वाचन गणाचे आरक्षण सोडत कार्यक्रम प्रसिध्द‍ करणे बाबत

स्वयं सहायता गटाचे लेखे छपाई करण्याबाबत निविदा सुचना

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्याबाबत निविदा नोटीस क्र.3 अंतीम

प्रयोगशाळा कंत्राटी पदाकरीता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान तालुकास्तरावर कंत्राटी पध्द‍तीने भरावयाच्या पदांची जाहीरात.

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्यातबाबतची जाहीरात

अनुकंपा उमेदवारांची सुधारीत ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरतीची मुळ कागदपत्रे सादर करणेबाबत.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची अंतीम निवड यादी.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची तात्पु्रती निवड यादी.

सन 2015-16 मधील विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदभरतीबाबत सुचना.

अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

ग्रा पं कर्मचा-यातील सेवा जेष्ठते नुसार वरिष्ठ सहा-1, कनिष्ठ सहा-2 (लिपीक), कनिष्ठ सहा-1 (लेखा), आ. से. (पु.), कंत्राटी ग्रा.से.-14, परिचर-3 या पदासाठी पात्र उमेदवारांची तात्पु(रती शिफारस यादी
Administration Panchayat Samiti
Rural Development Minor Irrigation
Wealth Department Finance
Construction 1 Construction 2
Jalswaraj Women & Child Welfare
Animal Husbandary Social Welfare
Education Education
Agriculture Z. P. Staff