• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जेष्ठता याद्या

दि.०१/०१/२०२४ ची कर्मचारी/अधिकारी यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी(वित्त विभाग)

दि.०१/०१/२०२४ ची कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी(आरोग्य विभाग)

दि.०१/०१/२०२४ ची उमेदवारांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (पशुसंवर्धन विभाग)

दि.०१/०१/२०२४ ची अनुकंपा तत्वारील उमेदवारांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२४ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग )

दि.०१/०१/२०२३ ची राज्यस्तरीय जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ विस्तार अधिकारी संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

दि.०१/०१/२०२४ ची अनुकंपा तत्वारील उमेदवारांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२४ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग )

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२३ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक |एस.एस.सी.उत्तीर्ण गड-ड |गड-ड परिचर/ सफाई कामगार/नाईक

एस.एस.सी.उत्तीर्ण गड-ड या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

गड-ड परिचर/ सफाई कामगार/नाईक इत्यादी या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी(सा. प्र. वि. )

सन २०२३ करिता अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक वाहन चालक

दि.०१/०१/२०२३ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग)

जिल्हा सेवा,जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांची विस्तार अधिकारी(कृषी) संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी.

सन २०२३ करिता अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी.

दि.०१/०१/२०२२ ची वरिष्ठ सहायक(लेखा) या पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी बाबत शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत -  शुद्धिपत्रक | जेष्ठता यादी

म.वि.से. गट- ब मध्ये पदोन्नती करिता पात्र जिल्हा सेवा जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांची विभागीय स्तरावरील ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी -    सूचना पत्र | विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र | लिपिक संवर्ग |  सांखिकी संवर्ग |पंचायत |शिक्षण |आरोग्य |कृषी भाग-१ |कृषी भाग-२ |दिव्यांग संवर्ग सूचना पत्र   | दिव्यांग  संवर्ग जेष्ठता यादी

दि.१.१.२०२२ रोजीची वाहन चालक परवानाधारक वर्ग-४ कर्मचा-यांची ज्येष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ रोजीची सुधारित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी(सामान्य प्रशासन विभाग)-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी | कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) |  कनिष्ठ    सहाय्यक (लेखा)

एस.एस.सी.उत्तीर्ण वर्ग ४ चे कर्मचाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम जेष्ठता यादी

दि.०१/०१/२०२२ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी .

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी | कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) |  कनिष्ठ    सहाय्यक (लेखा)

एस.एस.सी. उत्तीर्ण गड ड कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक

गट ड संवर्गाची ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक |वाहन चालक

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक

अंतीम सेवाजेष्ठता यादी(वित्त विभाग) .

मविसे गट-ब मध्ये पदोन्नतीकरिता पात्र कर्मचार्यांच्या जेष्ठता याद्या-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | विस्तार अधिकारी(सांखिकी) | विस्तार अधिकारी(पंचायत) |    सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी |विस्तार अधिकारी(शिक्षण) |कृषी अधिकारी