• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

पं.स. यवतमाळ( माहितीचा अधिकार )

पं.स. बाभुळगाव( माहितीचा अधिकार )

पं.स.घाटंजी ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.कळंब ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.नेर ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.मारेगाव ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.झरी जामणी ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.पुसद ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.राळेगाव ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.दारव्हा ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.वणी ( माहितीचा अधिकार )

पं.स.आर्णी ( माहितीचा अधिकार )

ए.बा.वि.का.दिग्रस ( माहितीचा अधिकार )