• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संवर्गाच्या सुधारित जेष्ठता याद्या

अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी-राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान  कंत्राटी पदभरती २०१९/२०२०

दि.०१/०१/२०१९ रोजीची संवर्गनिहाय तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची(वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |  कनिष्ठ    सहा.लेखा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंदर्भात प्रस्तावित निवड यादी दि.०१/१०/२०१९

गट समनव्यक व समूह समनव्यक या पदांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी - गट समनव्यक  | समूह समनव्यक

सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा निकाल 2018.

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये पदोन्नत्तीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहा.प्रशासन अधिकारी  |विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |विस्तार अधिकारी(पंचायत)  | कृषी अधिकारी  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | सहा.पशुधन विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

समुदाय आरोग्य अधिकारी(CHO)पदभरती निकाल - परीक्षेत गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची यादी  | महत्वाची सूचना

एस. एस.सी. उत्तीर्ण गट-ड या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची अंतिम जेष्ठता यादी .

संवर्गनिहाय दि.१/१/२०१९ ची अंतिम जेष्ठता यादी.(पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी(पंचायत)  | ग्रामविकास अधिकारी  | ग्रामसेवक

आयुष कार्यक्रमांतर्गत विविध पदांकरिता पदभरती - अंतिम निवड यादी  | महत्वपूर्ण सूचना

कंत्राटी दंत वैद्यकीय अधिकारी पदाची पदभरती पुढील आदेशापावेतो स्थगित करणे बाबत .

जिल्हा पाणी व स्वछता मिशन कक्ष अंतर्गत पदभरती २०१९. - जाहिरात  | अर्जाचा नमुना

कनिष्ठ सहा.या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची सुधारित तात्पुरती जेष्ठता यादी .  | महत्वाच्या सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातर्फे विविध पदांकरिता पदभरती २०१९ - विविध पदांकरिता मुलाखतीचा कार्यक्रम गुणानुक्रमे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी. |     महत्वाच्या सूचना

उमेद अंतर्गत कार्यालय भाडेतत्वावर घेणे बाबत. - जाहिरात  | अर्जाचा नमुना

दि . १/१/२०१९ ची सहायक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१९ ची विस्तार अधिकारी(सा) संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१९ ची कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१९ ची वरिष्ठ सहायक (लिपिक) संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१८ ची सहायक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१८ ची विस्तार अधीकारी (सा) संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१८ ची कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची.

दि . १/१/२०१८ ची वरिष्ठ सहायक (लिपिक) संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातर्फे(NHM) कंत्राटी पदभरती - जाहिरात  | अर्जाचा नमुना  | रिक्त पदांचा तपशील

उमेद अंतर्गत फॉर्म छपाई,भाडेतत्वावर वाहन व स्टेशनरी बाबत निविदा मागविणे बाबत.

शिक्षक बदली प्रवर्गनिहाय सर्वसाधारण यादी(उर्दू माध्यम).

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदभरती .

NHM अंतर्गत पदभरती-पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी. - पात्र/अपात्र उमेदवार  | महत्वाच्या सूचना

NUHM अंतर्गत PHC चे वर्धिनी मध्ये रूपांतर करणे करिता दरपत्रके मागविणे बाबत.

जाहिरात-NRHM(राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ) अंतर्गत विविध बाबींकरिता वार्षिक दरकराराबाबत.

गट-ड कर्मचारी यांची दिनांक - 01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता सुची.

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी (पंचायत)  | ग्रामसेवक  | ग्राम विस्तार अधिकारी | महत्वाच्या     सूचना

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहायअंतिम जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - पूर्ण प्रवर्ग  |महत्वाच्या सूचना

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता यादी (सा.प्र.वि.) - सहा.प्रशासन अधिकारी  | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  | विस्तार     अधिकारी(सांख्यिकी)  |  वरिष्ठ सहा.  |कनिष्ठ सहा.  |महत्वाच्या सूचना

विनंती बदली बाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी(सा.प्र.वि.) - सहा.प्रशासन अधिकारी  | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  | विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |  वरिष्ठ     सहा.  |कनिष्ठ सहा.  |महत्वाच्या सूचना

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) प्रपत्र अ -सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |     कनिष्ठ सहा.लेखा  

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी (पंचायत)  | ग्रामसेवक  | ग्राम विस्तार अधिकारी | आक्षेपाबाबत     सूचना

गट-ड कर्मचारी यांची दिनांक - 01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता सुची.

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी (पंचायत)  | ग्रामसेवक  | ग्राम विस्तार अधिकारी                   आक्षेपाबाबत सूचना

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) प्रपत्र अ -सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |     कनिष्ठ सहा.लेखा  | | प्रपत्र ब-  सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  | कनिष्ठ सहा.लेखा  | आक्षेपाबाबत सूचना

मेगापदभरती जाहिरात- जि.प.यवतमाळ अंतर्गत विविध पदे.

वरिष्ठ सहा. (लिपीक) या संवर्गाची दि.01/01/2019 ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

दि.३१/१२/२०१८ रोजीची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी .