• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

उमेद अंतर्गत फॉर्म छपाई,भाडेतत्वावर वाहन व स्टेशनरी बाबत निविदा मागविणे बाबत.

शिक्षक बदली प्रवर्गनिहाय सर्वसाधारण यादी(मराठी माध्यम) . - सहा.शिक्षक  | पदवीधर शिक्षक  | मुख्याध्यापक

शिक्षक बदली प्रवर्गनिहाय सर्वसाधारण यादी(उर्दू माध्यम).

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदभरती .

NHM अंतर्गत पदभरती-पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी. - पात्र/अपात्र उमेदवार  | महत्वाच्या सूचना

NUHM अंतर्गत PHC चे वर्धिनी मध्ये रूपांतर करणे करिता दरपत्रके मागविणे बाबत.

जाहिरात-NRHM(राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ) अंतर्गत विविध बाबींकरिता वार्षिक दरकराराबाबत.

गट-ड कर्मचारी यांची दिनांक - 01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता सुची.

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी (पंचायत)  | ग्रामसेवक  | ग्राम विस्तार अधिकारी | महत्वाच्या     सूचना

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहायअंतिम जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - पूर्ण प्रवर्ग  |महत्वाच्या सूचना

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता यादी (सा.प्र.वि.) - सहा.प्रशासन अधिकारी  | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  | विस्तार     अधिकारी(सांख्यिकी)  |  वरिष्ठ सहा.  |कनिष्ठ सहा.  |महत्वाच्या सूचना

विनंती बदली बाबतची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी(सा.प्र.वि.) - सहा.प्रशासन अधिकारी  | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  | विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |  वरिष्ठ     सहा.  |कनिष्ठ सहा.  |महत्वाच्या सूचना

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय अंतिम जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) प्रपत्र अ -सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |     कनिष्ठ सहा.लेखा  

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी (पंचायत)  | ग्रामसेवक  | ग्राम विस्तार अधिकारी | आक्षेपाबाबत     सूचना

गट-ड कर्मचारी यांची दिनांक - 01/01/2019 ची अंतिम जेष्ठता सुची.

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग) - विस्तार अधिकारी (पंचायत)  | ग्रामसेवक  | ग्राम विस्तार अधिकारी                   आक्षेपाबाबत सूचना

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती जेष्ठता यादी (वित्त विभाग) प्रपत्र अ -सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |     कनिष्ठ सहा.लेखा  | | प्रपत्र ब-  सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  | कनिष्ठ सहा.लेखा  | आक्षेपाबाबत सूचना

मेगापदभरती जाहिरात- जि.प.यवतमाळ अंतर्गत विविध पदे.

वरिष्ठ सहा. (लिपीक) या संवर्गाची दि.01/01/2019 ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

दि.३१/१२/२०१८ रोजीची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी .