• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

जाहिरात-राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांची कंत्राटी पदभरती - जाहिरात  | अर्जाचा नमुना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी पदभरती - जाहिरात  | अर्जाचा नमुना | मुख्य जाहिरात व रिक्त पदांचा तपशील |     उमेदवारांनी  अर्जासोबत   द्यावयाचा हमीपत्राचा नमुना

जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदाकरिता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी- पात्र  | अपात्र

जाहिरात-ऑफिस भाडेतत्वावर घेणे बाबत(महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोती अभियान)- जाहिरात  | अर्जाचा नमुना  | अटी व शर्ती .

दि.३१/१२/२०१८ रोजीची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी .

शुध्दीपत्रक - वकील पॅनल नियुक्त करण्याकरिता नियोजित मुलाखतीचा कार्यक्रम पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याबाबत.

शुध्दीपत्रक -जि.प.यवतमाळच्या न्यायालयीन कामाकरिता वकील पॅनल गठीत करणे

जि.प.यवतमाळच्या न्यायालयीन कामाकरिता वकील पॅनल गठीत करणे - जाहिरात  | करारनामा  | अर्जाचा नमुना

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८ अंतिम निवड यादी - रसायनी (कंत्राटी)  | अणुजैविक तज्ज्ञ

पदभरती जाहिरात-आशा कार्यकर्ती योजनेकरिता जिल्हास्तर गटप्रवर्तक.(राष्ट्रीय आरोग्य अभियान)- जाहिरात  | अर्जाचा नमुना

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८ (मुलाखत शुध्दीपत्रक)

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८- रसायनी (कंत्राटी) या पदासाठी गुणानुक्रमे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी  | अणुजैविक तज्ज्ञ या     पदासाठी गुणानुक्रमे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी  | कागदपत्रे तपासणी व मुलाखतीचे वेळापत्रक आणि उमेदवारांना महत्वाच्या सूचना .

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८-रसायनी (कंत्राटी) या पदासाठी दि.२२/१२/२०१८ रोजी घेतलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त     केलेले गुण

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८- रसायनी (कंत्राटी) या पदासाठी दि.२२/१२/२०१८ रोजी घेतलेल्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका  | रसायनी     (कंत्राटी) या पदासाठी दि.२२/१२/२०१८ रोजी घेतलेल्या लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका  | लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तसेच आदर्श उत्तरतालिका संबंधी आक्षेप      असल्यास त्याबाबत सूचना.

वाहन चालक पदासाठी परवानाधारक परिचर यांची ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी

पर्यवेक्षिका या पदाची अंतिम निवड यादी(अंगणवाडी सेविकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने )