• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

कागदपत्र तपासणी-अनुकंपा तत्वाअंतर्गत रिक्त पदानुसार/शैक्षणिक पात्रतेनुसार उमेदवारांची यादी

कागदपत्र तपासणी-अनुकंपा तत्वाअंतर्गत रिक्त पदानुसार/शैक्षणिक पात्रतेनुसार उमेदवारांची यादी

दि.३१/१२/२०२० अखेर अनुकंपा पदाकरिता रिक्त पदाची स्थिती

निकाल-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१९

वाहन चालक पदासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि.०१/०/१/२०२० रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ कंत्राटी पदभरती - गुणवत्ता यादी | अपात्र यादी

कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गाची दि.१/१/२०२० ची तात्पुरती जेष्ठता सुची

आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० ची तात्पुरती जेष्ठता यादी - विस्तार अधिकारी (आरोग्य) | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | औषधी निर्माता |  आरोग्य सेवक( महिला)| आरोग्य   सहाय्यक(महिला )  | आरोग्य सहाय्यक(पुरुष) |आरोग्य सेवक(पुरुष)

विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची-  पंचायत विभाग  | शिक्षण विभाग  | आरोग्य विभाग | पशुसंवर्धन विभाग | जिल्हा सेवा वर्ग ३ (सांखिकी) |लिपिक     वर्गीय | मा.विभागीय आयुक्त यांचे आक्षेपाबाबत सुचना | मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आक्षेपाबाबत सुचना

पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्स (PCI)प्राधान्यक्रम याद्यावर आक्षेप नोंदविण्या बाबत.

२०% अनुकंपा पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

दि.०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  (वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  |कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक लेखा |कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

दि.०१/०१/२०२० रोजीची अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

सहाय्यक लेखाधिकारी यांची ०१/०१/२०२०  ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

दि.०१/०१/२०१९ रोजीची संवर्गनिहाय तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची(वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |  कनिष्ठ    सहा.लेखा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंदर्भात प्रस्तावित निवड यादी दि.०१/१०/२०१९

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये पदोन्नत्तीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहा.प्रशासन अधिकारी  |विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |विस्तार अधिकारी(पंचायत)  | कृषी अधिकारी  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | सहा.पशुधन विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

एस. एस.सी. उत्तीर्ण गट-ड या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची अंतिम जेष्ठता यादी .