• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

साहित्याचे दर पुरविणे बाबत (पशुसंवर्धन विभाग)- Hypodermic Disposable Needle  | Disposable Syringe With Needle

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८ प्राप्त आक्षेप निकाली काढून अंतिम पात्र/अपात्र यादी- रसायनी(कंत्राटी) | अणुजैविक तज्ञ(कंत्राटी) | पदाचा     उल्लेख केला नसल्यामुळे अपात्र करण्यात आलेले उमेदवार

पर्यवेक्षिका या पदाची अंतिम निवड यादी(अंगणवाडी सेविकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने )

जाहिरात व अर्जाचा नमुना -राज्य आरोग्य सोसायटी तर्फे विविध पदाची भरती.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती(एम.बी.बी.एस.) - जाहिरात व अर्जाचा नमुना

अनुकंपा उमेदवारांची सुधारीत ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2017 पर्यत

चार चाकी वाहन भाडे तत्वावर घेण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत(राष्ट्रीय आरोग्य अभियान)