• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

>शुद्धिपत्रक- मेगापदभरती २०१९  | ऑनलाईन अर्ज करा.  |फी भरणा करण्याबाबतचे आवाहन

आरोग्यवर्धिनी,समुदाय आरोग्य पदभरती बाबत सूचना.

जिल्हास्तर गटप्रवर्तक या पदाची अंतिम निवड यादी.

पवित्र पोर्टलद्वारे सहा.शिक्षक(माध्य./उच्च माध्य. ) पदभरती २०१९ - मराठी माध्यम  | उर्दू माध्यम

पवित्र पोर्टलद्वारे सहा.शिक्षक(प्राथ.) पदभरती २०१९ - मराठी माध्यम  | उर्दू माध्यम  | जाहिरात .

मेगापदभरती जाहिरात- जि.प.यवतमाळ अंतर्गत विविध पदे.

दरमागणी पत्रक-मुद्रण विभागातील साहित्य निर्लेखित करण्याबाबत.

गट-ड कर्मचारी यांची दिनांक - 01/01/2019 ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

वरिष्ठ सहा. (लिपीक) या संवर्गाची दि.01/01/2019 ची तात्पुरती जेष्ठता सुची.

गटप्रवर्तक पदाकरिता मुलाखत दि.०१/०३/२०१९.

जाहिरात-ऑफिस भाडेतत्वावर घेणे बाबत(महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोती अभियान)- जाहिरात  | अर्जाचा नमुना  | अटी व शर्ती .

दि.३१/१२/२०१८ रोजीची अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी .

शुध्दीपत्रक -जि.प.यवतमाळच्या न्यायालयीन कामाकरिता वकील पॅनल गठीत करणे

जि.प.यवतमाळच्या न्यायालयीन कामाकरिता वकील पॅनल गठीत करणे - जाहिरात  | करारनामा  | अर्जाचा नमुना

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८ अंतिम निवड यादी - रसायनी (कंत्राटी)  | अणुजैविक तज्ज्ञ

पदभरती जाहिरात-आशा कार्यकर्ती योजनेकरिता जिल्हास्तर गटप्रवर्तक.(राष्ट्रीय आरोग्य अभियान)- जाहिरात  | अर्जाचा नमुना

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८ (मुलाखत शुध्दीपत्रक)

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८- रसायनी (कंत्राटी) या पदासाठी गुणानुक्रमे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी  | अणुजैविक तज्ज्ञ या     पदासाठी गुणानुक्रमे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी  | कागदपत्रे तपासणी व मुलाखतीचे वेळापत्रक आणि उमेदवारांना महत्वाच्या सूचना .

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८-रसायनी (कंत्राटी) या पदासाठी दि.२२/१२/२०१८ रोजी घेतलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त     केलेले गुण

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कंत्राटी पदभरती २०१८- रसायनी (कंत्राटी) या पदासाठी दि.२२/१२/२०१८ रोजी घेतलेल्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका  | रसायनी     (कंत्राटी) या पदासाठी दि.२२/१२/२०१८ रोजी घेतलेल्या लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका  | लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तसेच आदर्श उत्तरतालिका संबंधी आक्षेप      असल्यास त्याबाबत सूचना.

वाहन चालक पदासाठी परवानाधारक परिचर यांची ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी

पर्यवेक्षिका या पदाची अंतिम निवड यादी(अंगणवाडी सेविकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने )