• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

कंत्राटी वैदकिय अधिकारी पात्र/अपात्र उमेदवारीची यादी व मुलाखत.

समुपदेशक पदाकरिता उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी दि.१५ /०६/२०२२

कोरोना पार्श्वभूमीवर प्रयोगात्मक क्षेत्रातील कलावंताना अर्थसहाय्य करिता पात्र यादी

अनुकंपा तत्वावरील कागदपत्र तपासणी करिता उपस्थित/अनुपस्थित उमेदवारांची यादी

शॉर्टफिल्म,व्हिडीओ तयार करणेची स्पर्धा आयोजित करणेबाबत(उमेद) - जाहिरात  | मार्गदर्शक सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी (वणी ना.आ.केंद्र- वैद्यकीय अधिकारी(अर्धवेळ)  |औषध निर्माण अधिकारी     अधिपरिचारिका(अ.जा.)  |अधिपरिचारिका(खुला)  |प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

PCI(Pavement Condition Index) प्रमाणे विभागनिहाय रस्त्याची सुधारणा प्राधान्यक्रम यादी

समुपदेशक पदाकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता प्रारूप यादी

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती

प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदाकरिता उमेदवारांची प्रभागनिहाय अंतिम निवड यादी (उमेद)

ई-निविदा सूचना (स्वच्छ भारत मिशन)

रा.आ.अभियान पदभरती २०२१-२२ अंतर्गत उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवाराची तात्पुरती जेष्ठता यादी. दि. १/१/२०२२

उमेद- प्रभागसंघ व्यवस्थापक लेखी परीक्षेत उमेदवारांना प्रभागनिहाय प्राप्त गुण अंतिम यादी. अंतिम यादी.

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कशासाठी बुकलेट छपाई करिता पुरवठादार नेमणे बाबत. -दरपत्रक बोलवणे बाबत

उमेद- प्रभागसंघ व्यवस्थापक लेखी परीक्षेत उमेदवार प्राप्त गुण अंतरिम यादी ६ मार्च २०२२. . -प्राप्त गुण अंतरिम यादी

उमेद- समुदाय स्तरीय प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदा करिता लेखी परीक्षा उत्तर तालिका ६ मार्च २०२२. टीप : या बाबत कोणत्या उमेदवारास आक्षेप असल्यास दि ६ मार्च २०२२ दु. ४.३० पर्यंत आक्षेप नोंदवावा या नंतर कुठले आक्षेप स्वीकारले जाणार नाही. -दि ६ मार्च २०२२

दरपत्रक मागविणे बाबत(शिक्षण विभाग माध्यमिक) -०४ मार्च -२०२२

रा.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी

वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

समुपदेशक या पदाकरिता उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी व आक्षेपाबाबत सूचना

रा.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी - आक्षेपाबाबत सूचना | वैद्यकीय अधिकारी | स्टाफ नर्स(खुला) | स्टाफ नर्स(अ.जा.)                    | औषध निर्माण अधिकारी | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१-२२ अंतर्गत उमेदवारांची प्रारूप पात्रता यादी

जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

अनुकंपा पदभरती २०२१ -अंतिम निवड यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाचे समुपदेशन दि. १८/०१/२०२२ -  गुणवत्ता यादी | रिक्त पदांची यादी

अनुकंपा पदभरती २०२१ -तात्पुरती निवड यादीमधील उमेदवारांचे समुपदेशन दि.२१/०१/२०२२ व आक्षेपाबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

आशा गटप्रवर्तक पदाकारिता अंतिम प्रारूप पात्र यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी व आक्षेपाबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

अनुकंपा तत्वांतर्गत परिचर व कंत्राटी ग्रामसेवक पदाबाबत समुपदेशन दि.१२/०१ /२०२२

अनुकंपा तत्वांतर्गत सुधारित रिक्त पदांचा तपशील

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नागरी आरोग्य केंद्र वणी करिता पदभरती२०२१-२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती २०२१-२२

अनुकंपा तत्वांतर्गत उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी

जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदाकरिता उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी -  पात्र |  अपात्र  |  आक्षेप सादर करण्याबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

संवर्गनिहाय रिक्त पदांचा तपशील अनुकंपा पदभरती २०२१ -१४ डिसेंबर-२०२१

गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची गट क मध्ये सामावुन घेण्याबाबतची अंतिम जेष्ठता यादी-२२-नोव्हेंबर-२०२१

दि.३१/१०/२०२१ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी

उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदाकरिता उमेदवारांची त्रुटीच्या पुर्ततेनंतर पात्र अपात्र यादी

अंतिम प्रारूप पात्रता यादी -राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२१

फॉर्म छपाई करिता दरपत्रक बोलविणे बाबत (उमेद)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी योग प्रशिक्षक पदभरती

PCI(Pavement Condition Index)प्रमाणे विभागनिहाय रस्त्याची सुधारणा प्राधान्यक्रम यादी)

शुध्दीपत्रक -ग्रामविकास विभाग पदभरती २०१९(वाढीव पदे)

जाहिरात-उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदभरती

वैद्यकीय अधिकारी गट अ कंत्राटी पदभरती (जिल्हा सामान्य रुग्णालय यवतमाळ )- जाहीरात | अर्जाचा नमुना

शुद्धीपत्रक आणी पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी -कंत्राटी पदभरती २०२१(आरोग्य विभाग)- शुद्धीपत्रक | वैद्यकीय अधिकारी| Optometrist | Physiotherapst         | Psyhcologist | Audiologist     | Psychiatrist | Psychiatric Nurse| Social Worker

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२१ (नागरी आरोग्य केंद्र १,२,३ करिता)- जाहीरात | अर्जाचा नमुना

ई निविदा सुचना- स्वच्छ भारत मिशन कक्ष अंतर्गत सनदी लेखापाल नियुक्ती - जाहीरात | अर्जाचा नमुना

ई निविदा सुचना- बाह्ययंत्रणेद्वारे कनिष्ठ अभियंता(स्था.) पदभरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदभरती -  जाहीरात | अर्जाचा नमुना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२१ - जाहीरात | अर्जाचा नमुना

(वित्त विभाग) २०२१ बदल्याची तात्पुरती जेष्ठता यादी. सहायक लेखा अधिकारी /कनिष्ठ लेखा अधिकारी /वरिष्ठ सहायक (लेखा)/कनिष्ठ सहायक (लेखा) कर्मचारी.

वि.अ. (कृषि ) यांची सेवा जेष्ठता यादी

वि.अ. (कृषि ) यांची सेवा तात्पुरती बदली जेष्ठता यादी २०२१.

जाहिरात- जिल्हा कोविड १९ साथरोग नियंत्रण यवतमाळ कंत्राटी पदभरती

जाहिरात-वार्षिक दरकरार करण्या बाबत दरपत्रके सादर करण्याबाबत(आरोग्य विभाग)

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी बुकलेट छपाई करिता पुरवठादार नेमणे बाबत जाहिरात.>

दि.०१/०१/२०२१ ची सहाय्यक लेखा अधिकारी / कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) / कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), या पदाची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी.

ई-निविदा सूचना (आरोग्य विभाग)

अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र उमेदवाराकरिता सूचना दि. ०४/०३/२०२१

अनुकंपा नियुक्ती संदर्भात उपलब्ध असलेल्या पदाकरिता निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

अनुकंपा तत्वाअंतर्गत दि.११,१८,२२ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या कागदपत्र तपासणीचे विवरणपत्र

निकाल-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१९

वाहन चालक पदासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची दि.०१/०/१/२०२० रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी

कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गाची दि.१/१/२०२० ची तात्पुरती जेष्ठता सुची

आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० ची तात्पुरती जेष्ठता यादी - विस्तार अधिकारी (आरोग्य) | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | औषधी निर्माता |  आरोग्य सेवक( महिला)| आरोग्य   सहाय्यक(महिला )  | आरोग्य सहाय्यक(पुरुष) |आरोग्य सेवक(पुरुष)

विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची-  पंचायत विभाग  | शिक्षण विभाग  | आरोग्य विभाग | पशुसंवर्धन विभाग | जिल्हा सेवा वर्ग ३ (सांखिकी) |लिपिक     वर्गीय | मा.विभागीय आयुक्त यांचे आक्षेपाबाबत सुचना | मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आक्षेपाबाबत सुचना

२०% अनुकंपा पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

दि.०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  (वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  |कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक लेखा |कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

दि.०१/०१/२०२० रोजीची अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये पदोन्नत्तीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहा.प्रशासन अधिकारी  |विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |विस्तार अधिकारी(पंचायत)  | कृषी अधिकारी  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | सहा.पशुधन विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

एस. एस.सी. उत्तीर्ण गट-ड या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची अंतिम जेष्ठता यादी .