• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

१५ व्या वित्त आयोग कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांनी कौशल्य चाचणी करिता उपस्थित राहणे बाबत

दरपत्रके-उमेद अंतर्गत कार्यालायामध्ये कुलर/इनव्हर्टर खरेदी बाबत

जाहिरात-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२३

दरपत्रके-उमेद अंतर्गत वणी कार्यालाया करिता साहित्य खरेदी बाबत

उमेद अंतर्गत प्रभागसंघ व्यवस्थापक या पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता उमेदवारांची पात्र यादी

सन २०२३ करिता अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी.

ई-निविदा सूचना -आरोग्य विभागांतर्गत सर्जिकल,औषधी साहित्य खरेदी बाबत

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व ब्लड स्टोरेज तंत्रज्ञ या पदाकरिता उमेदवारांची प्रारूप गुणवत्ता यादी

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ (कागदपत्र तपासणी )

क्ष-किरण तंत्रज्ञ या पदाचे समुपदेशन- दि.२४/०२/२०२३

तालुका प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट चालविण्याकरिता (MRF-Material Recovery Facility) नेमणुकी बाबत

जिल्हा सेवा,जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांची विस्तार अधिकारी(कृषी) संवर्गाची दि.०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.

दरपत्रक-दिव्यांग विद्यालयातील क्रीडा स्पर्धेदरम्यान कॅटरिंग ,बिझायत साहित्य पुरविणे बाबत(समाजकल्याण विभाग)

म.वि.से. गट- ब मध्ये पदोन्नती करिता जिल्हा सेवा जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३कर्मचाऱ्यांची विभागीय स्तरावरील ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

वकील पॅनल नियुक्ती तसेच विधी सल्लागार पदभरती बाबत जाहीर सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ निवड/प्रतीक्षा यादी

जाहिरात-कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती

जाहिरात-जि.प.यवतमाळ कंत्राटी विधी सल्लागार पदभरती २०२२

जाहिरात- जि.प.यवतमाळ करिता वकील पॅनल नियुक्ती

निकाल -महाराष्ट्र जि.प.(जिल्हा सेवा) सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा-२०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२ पात्र/अपात्र यादी

मुलाखतीबाबत सुचना-महाराष्ट्र शासन सावर्जनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ कंत्राटी पदभरती

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी स्टेशनरी करिता पुरवठादार नेमणे बाबत.

जिल्हा व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी झेरॉक्स देखभाल व दुरुस्ती करिता सेवा पुरवठादार नेमणे बाबत.- कोनिका | शार्प कंत्राटी समुपदेशक पदभरती, उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी.

महाराष्ट्र शासन सावर्जनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ कंत्राटी पदभरती

जाहिरात-राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२२

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

सन २०२२ करीता २० % नुसार अनुकंपा तत्वावरील पदभरती करीता उपलब्ध पदाची माहिती

अनुकंपा पदभरती २०२२ बाबत जाहीर सुचना

सन २०२२ करीता २० % नुसार अनुकंपा तत्वावरील पदभरती करीता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.)च्या लेखापरीक्षनाकरिता सनदी लेखापालांची नियुक्ती करणे बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पात्र उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी - औषध निर्माण अधिकारी  |क्ष-किरण तंत्रज्ञ  |स्टाफ नर्से  |सूचना

सन २०२२ करीता २० % नुसार अनुकंपा तत्वावरील पदभरती करीता उपलब्ध पदाची ‍ माहिती

ए.आर.टी.औषधी खरेदी करिता दरपत्रक मागविणे बाबत

अनुकंपा अंतर्गत वर्ग-४ मधील कर्मचाऱ्यांना वर्ग-३ मध्ये समायोजनाकरीता अंतीम यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता प्रारूप यादी - औषध निर्माण अधिकारी  |क्ष-किरण तंत्रज्ञ  |स्टाफ नर्से  |प्रसिद्धीपत्रक

अनुकंपा अंतर्गत वर्ग-४ मधील कर्मचाऱ्यांना वर्ग-३ मध्ये समायोजनाकरीता अंतीम यादी.

अनुकंपा अंतर्गत वर्ग ४(गट ड) मधील कर्मचार्याना वर्ग ३( गट क) समायोजन करिता प्रारूप यादी.

दरपत्रक मागविण्याबाबत जाहीर सूचना -समाजकल्याण विभाग.

कंत्राटी वैदकिय अधिकारी पात्र/अपात्र उमेदवारीची यादी व मुलाखत.

समुपदेशक पदाकरिता उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी दि.१५ /०६/२०२२

कोरोना पार्श्वभूमीवर प्रयोगात्मक क्षेत्रातील कलावंताना अर्थसहाय्य करिता पात्र यादी

अनुकंपा तत्वावरील कागदपत्र तपासणी करिता उपस्थित/अनुपस्थित उमेदवारांची यादी

शॉर्टफिल्म,व्हिडीओ तयार करणेची स्पर्धा आयोजित करणेबाबत(उमेद) - जाहिरात  | मार्गदर्शक सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी (वणी ना.आ.केंद्र- वैद्यकीय अधिकारी(अर्धवेळ)  |औषध निर्माण अधिकारी     अधिपरिचारिका(अ.जा.)  |अधिपरिचारिका(खुला)  |प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

PCI(Pavement Condition Index) प्रमाणे विभागनिहाय रस्त्याची सुधारणा प्राधान्यक्रम यादी

समुपदेशक पदाकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता प्रारूप यादी

अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती

प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदाकरिता उमेदवारांची प्रभागनिहाय अंतिम निवड यादी (उमेद)

ई-निविदा सूचना (स्वच्छ भारत मिशन)

रा.आ.अभियान पदभरती २०२१-२२ अंतर्गत उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी

अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवाराची तात्पुरती जेष्ठता यादी. दि. १/१/२०२२

उमेद- प्रभागसंघ व्यवस्थापक लेखी परीक्षेत उमेदवारांना प्रभागनिहाय प्राप्त गुण अंतिम यादी. अंतिम यादी.

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कशासाठी बुकलेट छपाई करिता पुरवठादार नेमणे बाबत. -दरपत्रक बोलवणे बाबत

उमेद- प्रभागसंघ व्यवस्थापक लेखी परीक्षेत उमेदवार प्राप्त गुण अंतरिम यादी ६ मार्च २०२२. . -प्राप्त गुण अंतरिम यादी

उमेद- समुदाय स्तरीय प्रभागसंघ व्यवस्थापक पदा करिता लेखी परीक्षा उत्तर तालिका ६ मार्च २०२२. टीप : या बाबत कोणत्या उमेदवारास आक्षेप असल्यास दि ६ मार्च २०२२ दु. ४.३० पर्यंत आक्षेप नोंदवावा या नंतर कुठले आक्षेप स्वीकारले जाणार नाही. -दि ६ मार्च २०२२

दरपत्रक मागविणे बाबत(शिक्षण विभाग माध्यमिक) -०४ मार्च -२०२२

रा.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची मुळ कागदपत्र तपासणी

वैद्यकीय अधिकारी या पदाकरिता उमेदवारांची गुणवत्ता यादी

समुपदेशक या पदाकरिता उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी व आक्षेपाबाबत सूचना

रा.आ. अभियान कंत्राटी पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची पात्र /अपात्र यादी - आक्षेपाबाबत सूचना | वैद्यकीय अधिकारी | स्टाफ नर्स(खुला) | स्टाफ नर्स(अ.जा.)                    | औषध निर्माण अधिकारी | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१-२२ अंतर्गत उमेदवारांची प्रारूप पात्रता यादी

जिल्हास्तर गटप्रवर्तक पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

अनुकंपा पदभरती २०२१ -अंतिम निवड यादी

समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाचे समुपदेशन दि. १८/०१/२०२२ -  गुणवत्ता यादी | रिक्त पदांची यादी

अनुकंपा पदभरती २०२१ -तात्पुरती निवड यादीमधील उमेदवारांचे समुपदेशन दि.२१/०१/२०२२ व आक्षेपाबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

आशा गटप्रवर्तक पदाकारिता अंतिम प्रारूप पात्र यादी

संवर्गनिहाय दि.०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी व आक्षेपाबाबत सुचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती २०२१ अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी