• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

चालू घडामोडी

विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची-  पंचायत विभाग  | शिक्षण विभाग  | आरोग्य विभाग | पशुसंवर्धन विभाग | जिल्हा सेवा वर्ग ३ (सांखिकी) |लिपिक     वर्गीय | मा.विभागीय आयुक्त यांचे आक्षेपाबाबत सुचना | मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आक्षेपाबाबत सुचना

गुणवत्ता यादी - जिल्हा कोविड १९ साथरोग नियंत्रण यवतमाळ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२०.

पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्स (PCI)प्राधान्यक्रम याद्यावर आक्षेप नोंदविण्या बाबत.

२०% अनुकंपा पदभरती अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी(उमेद) फॉर्म छपाई करिता पुरवठादार नेमणे)-  जाहिरात | अर्जाचा नमुना  |शुद्धीपत्रक  |ग्रामसंघस्तरीय एकत्रित माहिती    संकलन व माहिती नमुने  |हक्क विषयक आराखडा माहिती संकलन प्रपत्रे

जाहिरात-थेट मुलाखतीद्वारे सेवानिवृत्त कर्मचार्यांमधुन करार पद्धतीने मानधन तत्वावर नेमणूक (पशुसंवर्धन विभाग).

२०% अनुकंपा पदभरती बाबत जाहीर सुचना(प्रेस नोट) .

दि.०१/०१/२०२० ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  (वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  |कनिष्ठ लेखा अधिकारी |वरिष्ठ सहाय्यक लेखा |कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

१०-२०-३० वर्षाच्या सेवेनंतर पहिला/दुसरा/तिसरा लाभ बाबत(पंचायत विभाग).

जिल्हा कोविड १९ साथरोग नियंत्रण यवतमाळ अंतर्गत कंत्राटी पदभरती २०२०- जाहीरात | अर्जाचा नमुना

जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करणे बाबत.

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतीम सेवा जेष्ठता याद्या( आरोग्य विभाग )-  आरोग्य सहाय्यक(पुरुष)  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक    अधिकारी| आरोग्य सेवक( पुरुष)| | औषधी निर्माण अधिकारी | आरोग्य सेवक (महिला) | आरोग्य सहाय्यक(स्त्री)

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतीम सेवा जेष्ठता याद्या( आरोग्य विभाग )-  आरोग्य सहाय्यक(पुरुष)  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक    अधिकारी| आरोग्य सेवक( पुरुष)| | औषधी निर्माण अधिकारी | आरोग्य सेवक (महिला) | आरोग्य सहाय्यक(स्त्री)

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतीम सेवा जेष्ठता याद्या( आरोग्य विभाग )-  ग्रामसेवक  | ग्राम विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (पंचायत)

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (शिक्षण विभाग ) -  मराठी माध्यम  | उर्दू माध्यम

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (शिक्षण विभाग ) -  मराठी माध्यम  | उर्दू माध्यम

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या सेवा जेष्ठता याद्या( शिक्षण विभाग )-  विस्तार अधिकारी(शिक्षण)  | केंद्र प्रमुख

संवर्गनिहाय विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या सेवा जेष्ठता याद्या( शिक्षण विभाग )-  विस्तार अधिकारी(शिक्षण)  | केंद्र प्रमुख

मुख्याध्यापक या संवर्गाची प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग ) -  प्रशासकीय  | विनंती

प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (महीला व बालकल्याण विभाग ) -   प्रशासकीय  | विनंती

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम सेवा जेष्ठता याद्या (बांधकाम विभाग)-  कनिष्ठ अभियंता (इतर भागात कार्यरत कर्मचारी)  | कनिष्ठ अभियंता (नक्षलग्रस्त/आदिवासी क्षेत्र)  | स्थापत्य अभि.सहा.(इतर भागात कार्यरत कर्मचारी) | स्थापत्य अभि.सहा.(नक्षलग्रस्त/आदिवासी क्षेत्र)

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम सेवा जेष्ठता याद्या (बांधकाम विभाग )-  कनिष्ठ अभियंता | स्थापत्य अभि.सहा.

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतीम सेवा जेष्ठता याद्या( पंचायत विभाग )-  ग्रामसेवक  | ग्राम विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (पंचायत)

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतीम सेवा जेष्ठता याद्या( पंचायत विभाग )-  ग्रामसेवक  | ग्राम विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (पंचायत)

प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (सिंचन विभाग ) -   प्रशासकीय  | विनंती

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी(वित्त विभाग)-   सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा |   कनिष्ठ सहाय्यक   लेखा

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी(वित्त विभाग)-   सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा |    कनिष्ठ सहाय्यक   लेखा

प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (पशुसंवर्धन विभाग ) -   प्रशासकीय  | विनंती

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (कृषी विभाग ) - कृषी अधिकारी  | विस्तार अधिकार अधिकारी (कृषी)

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (कृषी विभाग ) -  कृषी अधिकारी  | विस्तार अधिकार अधिकारी (कृषी)

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (सामान्य प्रशासन विभाग.)-  सुचना  | स.प्र.अ.  | क.प्र.अ.  | वि.अ.(सा.)  | व.स.  | क.स.

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (सामान्य प्रशासन विभाग.)- सुचना  |  स.प्र.अ.  | क.प्र.अ.  | वि.अ.(सा.)  | व.स.  | क.स.

प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेवा जेष्ठता याद्या (पाणी पुरवठा विभाग ) -   प्रशासकीय  | विनंती

दि.०१/०१/२०२० ची ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची जिल्हास्तरीय तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी(पंचायत विभाग)

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदभरती २०१९-२०-अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

तात्पुरती जेष्ठता सुची २०१९-२० (सामान्य प्रशासन विभाग)-  कनिष्ठ सहाय्यक(२०१९) | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार    अधिकारी(सांख्यिकी) | लघुलेखक(नि.श्रे.)(ऊ.श्रे.) | वरिष्ठ सहाय्यक | वाहन चालक | परिचर(एस.एस.सी.) | परिचर

दि.०१/०१/२०२० रोजीची अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची तात्पुरती जेष्ठता यादी

कार्यालय भाडे तत्वावर घेण्या करीता दरपत्रक मागविणे बाबत

सहाय्यक लेखाधिकारी यांची ०१/०१/२०२०  ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संवर्गाच्या सुधारित जेष्ठता याद्या

दि.०१/०१/२०१९ रोजीची संवर्गनिहाय तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची(वित्त विभाग)- सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  |वरिष्ठ सहा.लेखा  |  कनिष्ठ    सहा.लेखा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंदर्भात प्रस्तावित निवड यादी दि.०१/१०/२०१९

गट समनव्यक व समूह समनव्यक या पदांची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी - गट समनव्यक  | समूह समनव्यक

सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा निकाल 2018.

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मध्ये पदोन्नत्तीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहा.प्रशासन अधिकारी  |विस्तार अधिकारी(सांख्यिकी)  |विस्तार अधिकारी(पंचायत)  | कृषी अधिकारी  | आरोग्य पर्यवेक्षक  | सहा.पशुधन विकास अधिकारी  | विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

समुदाय आरोग्य अधिकारी(CHO)पदभरती निकाल - परीक्षेत गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची यादी  | महत्वाची सूचना

एस. एस.सी. उत्तीर्ण गट-ड या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची अंतिम जेष्ठता यादी .