कंत्राटी मनुष्यबळ प्रयोगशाळा पदभरती प्रक्रिया पात्र / अपात्र उमेदवाराची पदनिहाय अंतिम यादी

MSRLM अंतर्गत कार्यालयीन कामासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेण्याबाबत निविदा (दुसरी वेळ) मुदतवाढ दि. 10.08.2016

अनुकंपा उमेदवारांची सुधारीत ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

जिल्हा संनियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तंरीय व सहा उपविभागीय प्रयोगशाळा येथील पदे कंत्राटी स्वबरुपात भरण्या बाबतची जाहीरात

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरतीची मुळ कागदपत्रे सादर करणेबाबत.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची अंतीम निवड यादी.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची तात्पु्रती निवड यादी.

सन 2015-16 मधील विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदभरतीबाबत सुचना.

अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

ग्रा पं कर्मचा-यातील सेवा जेष्ठते नुसार वरिष्ठ सहा-1, कनिष्ठ सहा-2 (लिपीक), कनिष्ठ सहा-1 (लेखा), आ. से. (पु.), कंत्राटी ग्रा.से.-14, परिचर-3 या पदासाठी पात्र उमेदवारांची तात्पु(रती शिफारस यादी

समाजकल्याण विभाग अंतर्गत सन 2013-14 मानधनाकरीता निवड झालेल्या वृध्द कलावंतांची यादी
Administration Panchayat Samiti
Rural Development Minor Irrigation
Wealth Department Finance
Construction 1 Construction 2
Jalswaraj Women & Child Welfare
Animal Husbandary Social Welfare
Education Education
Agriculture Z. P. Staff