स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्याबाबत निविदा नोटीस क्र.3 अंतीम

प्रयोगशाळा कंत्राटी पदाकरीता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

लेखी परिक्षेतील उमेदवारांची बैठक क्रमांक निहाय प्राप्त गुणांची सर्वसाधारण यादी (Chemist, Lab assistant, Lab Helper)

लेखी परिक्षेतील प्राप्त गुणा नुसार मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी (Chemist, Lab assistant, Lab Helper)

प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रिया मुलाखतीस पात्र उमेदवारा करीता महत्वाच्या सुचना

कंत्राटी मनुष्यबळ प्रयोगशाळा पदभरती प्रक्रिया (Chemist) रसायनी लेखी परिक्षा प्रश्नेपत्रिका व उत्तरपत्रिका

कंत्राटी मनुष्यबळ प्रयोगशाळा पदभरती प्रक्रिया (Lab assistant) प्रयोगशाळा सहायय़क लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका

कंत्राटी मनुष्यबळ प्रयोगशाळा पदभरती प्रक्रिया (Lab Helper) प्रयोगशाळा मदतनीस लेखी परिक्षा प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका

पी. पी. आर. (peste des petits ruminants) लसीचे दर पुरविणे बाबत

जिल्हास्तरीय इन्स्‍पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शन 2015-16 चे अल्पमुदतीचे दरपत्रक

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान तालुकास्तरावर कंत्राटी पध्द‍तीने भरावयाच्या पदांची जाहीरात.

कंत्राटी मनुष्यबळ प्रयोगशाळा पदभरती प्रक्रिया लेखी परिक्षेसंबंधी महत्वाच्या सुचना, बैठक क्रमांक व प्रवेशपत्र

निविदा उमेद कक्ष –फिरता निधी व इतर विवि‍ध प्रकारचे नमुने छपाईबाबत.

प्रशिक्षण केंद्र निवडी बाबतची जाहीरात

भोजन पुरवठादार निवड बाबतची जाहीरात

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्यातबाबतची जाहीरात

कंत्राटी मनुष्यबळ प्रयोगशाळा पदभरती प्रक्रिया पात्र / अपात्र उमेदवाराची पदनिहाय अंतिम यादी

MSRLM अंतर्गत कार्यालयीन कामासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेण्याबाबत निविदा (दुसरी वेळ) मुदतवाढ दि. 10.08.2016

अनुकंपा उमेदवारांची सुधारीत ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

जिल्हा संनियंत्रण कक्ष, जिल्हास्तंरीय व सहा उपविभागीय प्रयोगशाळा येथील पदे कंत्राटी स्वबरुपात भरण्या बाबतची जाहीरात

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरतीची मुळ कागदपत्रे सादर करणेबाबत.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची अंतीम निवड यादी.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची तात्पु्रती निवड यादी.

सन 2015-16 मधील विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदभरतीबाबत सुचना.

अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

ग्रा पं कर्मचा-यातील सेवा जेष्ठते नुसार वरिष्ठ सहा-1, कनिष्ठ सहा-2 (लिपीक), कनिष्ठ सहा-1 (लेखा), आ. से. (पु.), कंत्राटी ग्रा.से.-14, परिचर-3 या पदासाठी पात्र उमेदवारांची तात्पु(रती शिफारस यादी

समाजकल्याण विभाग अंतर्गत सन 2013-14 मानधनाकरीता निवड झालेल्या वृध्द कलावंतांची यादी
Administration Panchayat Samiti
Rural Development Minor Irrigation
Wealth Department Finance
Construction 1 Construction 2
Jalswaraj Women & Child Welfare
Animal Husbandary Social Welfare
Education Education
Agriculture Z. P. Staff