समाजकल्‍याण विभागाची आटा चक्की् व xerox मशीन पुरविण्याबाबतची निविदा सुचना

सामान्य प्रशासन विभाग व मुद्रण विभागाचे साहित्य खरेदीबाबत ई-निविदा सुचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सार्वत्रिक निवडणूक – विभाग/निर्वाचन गणाचे आरक्षण सोडत कार्यक्रम प्रसिध्द‍ करणे बाबत

स्वयं सहायता गटाचे लेखे छपाई करण्याबाबत निविदा सुचना

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्याबाबत निविदा नोटीस क्र.3 अंतीम

प्रयोगशाळा कंत्राटी पदाकरीता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान तालुकास्तरावर कंत्राटी पध्द‍तीने भरावयाच्या पदांची जाहीरात.

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्यातबाबतची जाहीरात

अनुकंपा उमेदवारांची सुधारीत ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरतीची मुळ कागदपत्रे सादर करणेबाबत.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची अंतीम निवड यादी.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची तात्पु्रती निवड यादी.

सन 2015-16 मधील विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदभरतीबाबत सुचना.

अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

ग्रा पं कर्मचा-यातील सेवा जेष्ठते नुसार वरिष्ठ सहा-1, कनिष्ठ सहा-2 (लिपीक), कनिष्ठ सहा-1 (लेखा), आ. से. (पु.), कंत्राटी ग्रा.से.-14, परिचर-3 या पदासाठी पात्र उमेदवारांची तात्पु(रती शिफारस यादी
Administration Panchayat Samiti
Rural Development Minor Irrigation
Wealth Department Finance
Construction 1 Construction 2
Jalswaraj Women & Child Welfare
Animal Husbandary Social Welfare
Education Education
Agriculture Z. P. Staff