• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जेष्ठता याद्या (बदली प्रक्रिया २०२३)

प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (आरोग्य विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग माध्यमिक ) व रिक्त पदांचा तपशील -  अंतीम वास्तव्य सेवा    जेष्ठता यादी   | रिक्त पदांचा तपशील

प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग ) व रिक्त पदांचा तपशील -  अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी   | रिक्त पदांचा तपशील

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सिंचन विभाग)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम सेवा जेष्ठता यादी(पाणी पुरवठा विभाग)

विस्तार अधिकारी(कृषी) या संवर्गाची सुधारित प्राधान्यक्रम यादी व पेसा क्षेत्रातील विनंती बदली खारीज केल्याबाबत माहिती (कृषी विभाग )-  सुधारित प्राधान्यक्रम      यादी  | पेसा क्षेत्रातील विनंती बदली खारीज केल्याबाबत माहिती

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (बांधकाम विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (महिला व बालकल्याण विभाग)

प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी,प्राधान्यक्रम यादी व रिक्त पदांचा अहवाल (कृषी विभाग )

प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी व रिक्त पदांचा तपशील (पशुसंवर्धन विभाग )

लिपिक संवर्गातील विनंती बदली,आपसी बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (बांधकाम विभाग क्रं.१ )- कनिष्ठ अभियंता (प्रशासकीय इतर     भागात कार्यरत कर्मचारी)|  कनिष्ठ अभियंता (आदिवासी /नक्षलग्रस्त ) |  कनिष्ठ अभियंता( विनंती) |   स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(प्रशासकीय इतर भागात कार्यरत     कर्मचारी) |स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(प्रशासकीय आदिवासी/ नक्षलग्रस्त )  | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (विनंती)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (महिला व बालकल्याण विभाग)

प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (आरोग्य विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पशुसंवर्धन विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांच तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी(पाणी पुरवठा विभाग)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी  | कनिष्ठ लेखा    अधिकारी  | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी व रिक्त पदाची स्थिती (सिंचन विभाग)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )-    विस्तार अधिकारी(प्रशासकीय व विनंती )   |    ग्रामविकास अधिकारी (प्रशासकीय व विनंती )    |   ग्रामसेवक(प्रशासकीय ) ग्रामसेवक(विनंती )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग माध्यमिक )

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  महत्वपूर्ण सूचना | सहाय्यक प्रशासन    अधिकारी    | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार  अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक | कनिष्ठ सहाय्यक