• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जेष्ठता याद्या

प्राधान्यक्रम यादी (सामान्य प्रशासन विभाग).

प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )-  सुचना | ग्रामविकास अधिकारी | ग्रामसेवक| विस्तार अधिकारी

विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )-  ग्रामविकास अधिकारी | ग्रामसेवक| विस्तार अधिकारी

जि.प.वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा अंतर्गत समुपदेशनाने बदलीचे वेळापत्रक.

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पशुसंवर्धन विभाग )

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कनिष्ठ अभियंता(स्था.)प्रवर्गाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पाणी पुरवठा विभाग)

विभागनिहाय रिक्त पदांची माहिती - सामान्य प्रशासन विभाग | पंचायत विभाग | कृषी विभाग |बांधकाम विभाग |पशुसंवर्धन विभाग | सिंचन विभाग

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (महिला व बालकल्याण विभाग)-  अंगणवाडी पर्यवेक्षिका(प्रशासकीय)   |  अंगणवाडी     पर्यवेक्षिका(विनंती)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सुचना | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी    | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार  अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक | कनिष्ठ सहाय्यक परिचर(विनंती) आपसी बदली प्रस्ताव

प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सिंचन विभाग ) .

प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग ) .

प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )-  ग्रामविकास अधिकारी | ग्रामसेवक| विस्तार अधिकारी

विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )-  ग्रामविकास अधिकारी | ग्रामसेवक| विस्तार अधिकारी

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सुचना | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार  अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक |परिचर(विनंती)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कनिष्ठ अभियंता(स्था.)प्रवर्गाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पाणी पुरवठा विभाग

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (महिला व बालकल्याण विभाग)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सिंचन विभाग)

प्रशासकीय बदली करिता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्र प्रमुख यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक )-  विस्तार अधिकारी (शिक्षण)   |  केंद्र प्रमुख

प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक ) .

विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक ) .

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी | कनिष्ठ लेखा अधिकारी    | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा |कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सुचना | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार  अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक |कनिष्ठ सहाय्यक |परिचर(विनंती)

प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग ) .

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पशुसंवर्धन विभाग ) -  पशुधन पर्यवेक्षक | पशुधन विकास अधिकारी