• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

जेष्ठता याद्या (बदली प्रक्रिया २०२२)

संवर्गनिहाय विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )- विस्तार अधिकारी (आदिवासी/नक्षलग्रस्त) | विस्तार                 अधिकारी (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |ग्रामविकास अधिकारी (आदिवासी/नक्षलग्रस्त)  | ग्रामविकास अधिकारी (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) | ग्रामसेवक                   (आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| ग्रामसेवक (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) विस्तार अधिकारी  | ग्रामविकास अधिकारी  | ग्रामसेवक

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (बांधकाम विभाग क्रं.१ )- कनिष्ठ अभियंता (प्रशासकीय इतर     भागात कार्यरत कर्मचारी)|  कनिष्ठ अभियंता (आदिवासी /नक्षलग्रस्त ) |  कनिष्ठ अभियंता( विनंती) |   स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(प्रशासकीय इतर भागात कार्यरत     कर्मचारी) |स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(प्रशासकीय आदिवासी/ नक्षलग्रस्त )  |  स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (विनंती)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी व रिक्त पदाची स्थिती (महिला व बालकल्याण विभाग )-  अंतिम वास्तव्य सेवा     जेष्ठता यादी |रिक्त पदाची स्थिती

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी व रिक्त पदाची स्थिती (सिंचन विभाग)-  अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी |रिक्त     पदाची स्थिती

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी(पाणी पुरवठा विभाग)-  अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी |रिक्त               पदाची   स्थिती

संवर्गनिहाय विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (आरोग्य विभाग )- आरोग्य सेवक पुरुष  |प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी    | विस्तार अधिकारी(आरोग्य)  |आरोग्य सेवक महिला |आरोग्य सहाय्यक(पुरुष)| आरोग्य सहाय्यक (महिला ) |

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (आरोग्य विभाग )-  सूचना | विस्तार अधिकारी    (आदिवासी/   नक्षलग्रस्त)| विस्तार अधिकारी (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| औषध निर्माण अधिकारी (आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |  औषध निर्माण अधिकारी (      बिगर        आदिवासी/नक्षलग्रस्त)    | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| |प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)  |   आरोग्य सहाय्यक     पुरुष (आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |आरोग्य सहाय्यक पुरुष (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |आरोग्य सेवक महिला (आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |आरोग्य सेवक    महिला (बिगर    आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |    आरोग्य सेवक पुरुष ( आदिवासी/नक्षलग्रस्त) | आरोग्य सेवक पुरुष (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक )-  विस्तार अधिकारी(शिक्षण) | केंद्र     प्रमुख

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग )-  सहाय्यक लेखा अधिकारी | कनिष्ठ लेखा     अधिकारी  | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

संवर्गनिहाय विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग माध्यमिक )-  पदवीधर शिक्षक (उर्दू माध्यम) | माध्यमिक            शिक्षक (उर्दू माध्यम) | कनिष्ठ महा.शिक्षक (उर्दू माध्यम)  

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग माध्यमिक )-  अपदवीधर शिक्षक (उर्दू माध्यम) | पदवीधर    शिक्षक (उर्दू माध्यम) | माध्यमिक शिक्षक (उर्दू माध्यम) | कनिष्ठ महा.शिक्षक (उर्दू माध्यम)  

संवर्गनिहाय विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग माध्यमिक )- सुचना |मुख्याध्यापक(मराठी      माध्यम) अपदवीधर शिक्षक (मराठी माध्यम) | पदवीधर विषय शिक्षक (मराठी माध्यम) | माध्यमिक विषय शिक्षक (मराठी माध्यम) | कनिष्ठ महा.शिक्षक (मराठी     माध्यम)  

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग माध्यमिक )- मुख्याध्यापक(मराठी माध्यम) अपदवीधर       शिक्षक (मराठी माध्यम) | पदवीधर विषय शिक्षक (मराठी माध्यम)    | माध्यमिक विषय शिक्षक (मराठी माध्यम) | कनिष्ठ महा.शिक्षक (मराठी माध्यम) |  

संवर्गनिहाय रिक्त पदांची स्थिती (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी    | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार अधिकारी(सांखिकी) |     वरिष्ठ  सहाय्यक | कनिष्ठ सहाय्यक

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  परिपत्रक | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी    | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार  अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक | कनिष्ठ सहाय्यक | विनंती बदली (सर्व संवर्ग)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पशुसंवर्धन विभाग )-    सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी   |    पशुधन पर्यवेक्षक    |   सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी रिक्त पदाची स्थिती |   पशुधन पर्यवेक्षक रिक्त पदाची स्थिती

संवर्गनिहाय दि.३१/०५/२०२२ रोजीची रिक्त पदाची स्थिती (कृषी विभाग )-  कृषी अधिकारी |विस्तार अधिकारी

संवर्गनिहाय विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )-    विस्तार अधिकारी   |    ग्रामविकास अधिकारी    |   ग्रामसेवक

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग )

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (बांधकाम विभाग क्रं.१ )- कनिष्ठ अभियंता (प्रशासकीय इतर     भागात कार्यरत कर्मचारी)|  कनिष्ठ अभियंता (आदिवासी /नक्षलग्रस्त ) |  कनिष्ठ अभियंता( विनंती) |   स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(प्रशासकीय इतर भागात कार्यरत     कर्मचारी) |स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(प्रशासकीय आदिवासी/ नक्षलग्रस्त )  | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (विनंती)

संवर्गनिहाय विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  सूचना |सहाय्यक प्रशासन अधिकारी   | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी |विस्तार अधिकारी (सांखिकी)  | वरिष्ठ सहाय्यक ) | कनिष्ठ सहाय्यक | आपसी बदली (वरिष्ठ/कनिष्ठ सहाय्यक)| खारीज अर्ज

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत विभाग )- विस्तार अधिकारी (आदिवासी/नक्षलग्रस्त)  | विस्तार अधिकारी (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |ग्रामविकास अधिकारी (आदिवासी/नक्षलग्रस्त)  | ग्रामविकास अधिकारी (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) | ग्रामसेवक (आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| ग्रामसेवक (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (आरोग्य विभाग )-  आक्षेपाबाबत सूचना | विस्तार    अधिकारी       (आदिवासी/नक्षलग्रस्त)   | विस्तार अधिकारी (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| औषध निर्माण अधिकारी (आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |  औषध निर्माण अधिकारी (    बिगर    आदिवासी/नक्षलग्रस्त) | प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| |प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी(बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)  |आरोग्य     सहाय्यक पुरुष (   आदिवासी/नक्षलग्रस्त)|आरोग्य सहाय्यक पुरुष (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |आरोग्य सेवक महिला (आदिवासी/नक्षलग्रस्त) |आरोग्य सेवक महिला (बिगर आदिवासी/   नक्षलग्रस्त) |आरोग्य सहाय्यक महिला( आदिवासी/नक्षलग्रस्त)|आरोग्य सहाय्यक महिला( बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| आरोग्य सेवक पुरुष ( आदिवासी/नक्षलग्रस्त)| आरोग्य सेवक पुरुष (बिगर आदिवासी/नक्षलग्रस्त

विनंती बदली करिता पात्र विस्तार अधिकारी(शिक्षण) व केंद्र प्रमुख संवर्गाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी

प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी(पाणी पुरवठा विभाग)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (शिक्षण विभाग प्राथमिक )

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (पशुसंवर्धन विभाग )- सहाय्यक पशुधन विकस अधिकारी              (सर्वसाधारण क्षेत्र)  | सहाय्यक पशुधन विकस अधिकारी (नक्षलग्रस्त/आदिवासी क्षेत्र) | पशुधन पर्यवेक्षक (सर्वसाधारण  | पशुधन पर्यवेक्षक (नक्षलग्रस्त/आदिवासी     क्षेत्र)

प्रशासकीय बदली करिता पात्र विस्तार अधिकारी(शिक्षण) व केंद्र प्रमुख संवर्गाची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (महिला व बालकल्याण विभाग)

संवर्गनिहाय प्रशासकीय बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन विभाग )-  परिपत्रक | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी    | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | विस्तार  अधिकारी(सांखिकी) |  वरिष्ठ सहाय्यक | कनिष्ठ सहाय्यक

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (सिंचन विभाग)

प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (कृषी विभाग )

संवर्गनिहाय प्रशासकीय व विनंती बदली करिता पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग )- महत्वपुर्ण सुचना  | सहाय्यक लेखा अधिकारी     | कनिष्ठ लेखा अधिकारी  | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा