सन्माननीय जि.प. सदस्यांची माहिती.

मा.जि.प.सदस्य/पदाधिकाऱ्यांचे नाव गट क्रं. मतदारसंघ पक्ष पत्ता संपर्क
सौ.सुमित्रा निरंजनराव कठाळे 1 घारफळ–वेणी भा.ज.पा. मु.पो.खर्डा ता.बाभुळगांव 9923916805
9730536274
सौ.प्रज्ञा प्रकाश भुमकाळे
सभापती (समाजकल्याण)
2 पहूर-सावर भा.ज.पा. मु.कोल्ही पो. थाळेगांव ता. बाभुळगांव 8888101716
सौ.नंदिनी दत्तकुमार दरने
सभापती (शिक्षण व आरोग्य समिती)
3 कोठा-सावरगांव अपक्ष मु.हिवरा दरणे पो. पार्डी ता. कळंब 9623386738
सौ.जयश्री राजू पोटे 4 नांझा-मेंढला काँग्रेस मु.उमरी पो.धोत्रा ता.कळंब 9420119671
श्री विजय दुलीचंद राठोड 5 जोडमोहा-डोंगरखर्डा शिवसेना रा.शिवपुरी पो. पहुर(ई.) ता. कळंब 9420371370
सौ.उषाताई बाबाराव भोयर 6 जळका भा.ज.पा. मु.इंझापुर ता. राळेगांव 9503579594
श्री चित्तरंजन गुणवंतराव कोल्हे 7 वरध भा.ज.पा. मु.पोस्ट.झाडगांव ता. राळेगांव 9423653544
सौ. प्रिती संजय काकडे 8 वडकी भा.ज.पा. मु. किन्ही जवादे पो.दहेगांव ता.राळेगांव 9664364444
सौ.अरुणा अरुण खंडाळकर
सभापती (महिला व बालकल्याण)
9 कुंभा- मार्डी काँग्रेस रा. मजरा पो. चोपन ता. मारेगांव 8275300587
श्री अनिल जनार्दन देरकर 10 चि.बोटोणी-वेगांव कॉंग्रेस मु.वेगांव ता. मारेगांव 9823989927
श्री बंडु उध्दवराव चांदेकर 11 लालगुडा-लाठी भा.ज.पा. मु. भालर वसाहत ता. वणी 9423625073
श्री संघदिप सुधाकर भगत 12 चिखलगांव-राजुर भा.ज.पा. मु.राजुर (कॉ) ता. वणी 9822699908
सौ. मंगला दिनकर पावडे 13 घोन्सा-कायर भा.ज.पा. मु. पो. सुकनेगांव ता. वणी 9921401041
श्री परसराम सखाराम पेंदोर 14 शिरपूर-शिंदोला शिवसेना मु.पो. कुरई ता.वणी 9823983944
सौ. मिनाक्षी सुरेश बोलेनवार 15 माथार्जुन–कोसारा भा.ज.पा. मु. हिवरा बारसा पो. आकोली ता. झरी 7588189408
सौ.संगिता सुरेश मानकर 16 पाटण–मुकूटबन भा.ज.पा. मु. मांगली पो. धाणोरा ता. झरी 8308400863
श्री निमीष रमेश मानकर
सभापती (बांध. व अर्थ समिती)
17 मोहदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.पो.करंजीरोड ता.केळापुर 9763050009
सौ.वैशाली विष्णू राठोड 18 खैरगांव बु. कॉंग्रेस मु.साखरा खु पो. धारणा ता. केळापुर 9689119015
सौ. सुचरिता अमर पाटील 19 पहापळ कॉंग्रेस मु. पो. चालबर्डी ता. केळापुर 7038793555
श्री गजानन अशोक बेजंकीवार 20 पाटणबोरी शिवसेना मु.पाटणबोरी ता. केळापुर 9422861000
सौ. सरीता मोहन जाधव 21 शिवणी भा.ज.पा. मु. पो. शिवनी ता. घाटंजी 9423434457
सौ. पावनी रुपेश कल्यमवार 22 पारवा शिवसेना मु.पो. सगदा ता. घाटंजी 9420048799
श्री आशीष सुरेश लोणकर 23 पार्डी नं. भा.ज.पा. मु.शिरोली ता. घाटंजी 9422868169
श्री शाम उर्फ विनोद व्दारकाप्रसाद जयस्वाल
उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद यवतमाळ
24 आसोला– तळेगांव भा.ज.पा. मु.डोर्ली भाग्य नगर ता. यवतमाळ 8275555509
श्री सचिन रविंद्र राठोड 25 चिचघाट-येळाबारा शिवसेना मु.रामनगर पो. यावली ता. यवतमाळ 7588775566
सौ.रेणू संजय शिंदे 26 हिवरी-अकोलाबाजार भा.ज.पा. मु. सायखेडा खु ता. जि. यवतमाळ 9404416003
सौ.कविता किशोर इंगळे 27 तिवसा-रूई शिवसेना मु. बोरी गोसावी पो. वडगांव गाढवे ता.यवतमाळ 9881966526
श्री निखिल मारोतराव जैन 28 वटफळी शिवसेना मु.चिकणी डोमगा ता. नेर 9921986999
सौ. वर्षा रविकिरण राठोड 29 मांगलादेवी शिवसेना मु.सिंधखेड पो. ब्राम्हाणवाडा पुर्व ता.नेर 9921886979
श्री भरत सुदाम मसराम 30 मालखेड बु शिवसेना मु.चिकणी डोमगा ता. नेर 8975398999
श्री श्रीधर धोंडबाजी मोहोड 31 शिवसेना बोरी खूर्द मु.पो. फुबगांव ता. दारव्हा 8379922235
श्री विनोद मारोतराव खोडे 32 लाडखेड शिवसेना मु.पो.वडगांव गाडवे ता. दारव्हा 9767203362
सौ. कालिंदा यशवंत पवार 33 लोही शिवसेना मु. पो. रामगांव रामेश्वार ता. दारव्हा 9764900712
सौ. अश्विनी अंकुश कुरसिंगे 34 डोल्हारि शिंदी शिवसेना मु. पो. देवुळगांव वळसा पो. खोपडी बु ता.दारव्हा 9657519842
सौ.राधा गणेश थरकडे 35 महागांव कसबा शिवसेना मु.वडगांव आंध पो. महातोली ता. दारव्हाा 9657736769
सौ. किरण विजय मोघे 36 लोणी - जवळा कॉंग्रेस मु.वसंतपुर पो. सिंगद ता. दिग्रस 8007203339
सौ.माधुरी अनिल आडे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यवतमाळ
37 बोरगाव दा.-भंडारी ज. कॉंग्रेस मु.पो.खेड ता. आर्णी 9923422888
सौ.स्वाती सुनिल येंडे 38 देउरवाडी बु –सुकळी ज कॉंग्रेस मु.पो. अंजनखेड ता.आर्णी 9764602122
श्री प्रकाश डोमा राठोड 39 ईचोरा – सावळी भा.ज.पा. मु. कृष्ण नगर पो. सावळी स ता. आर्णी 9763993299
सौ. रुक्मिना विष्णू उकंडे 40 मोख - आरंभी शिवसेना मु. पो. डोळंबा ता. दिग्रस 7410537111
श्री हितेश हाजुसिंग राठोड 41 कलगांव – डेहणी शिवसेना मु. चिचपात्र पो. वसंतनगर ता.दिग्रस 8888613434
श्री लखनसिंह अशोक राठोड 42 मांडवा-सिंगद शिवसेना मु.रामनगर पो.ता.दिग्रस 9623721415
श्री अमेय अनिल नाईक 43 मोहा ई भा.ज.पा. मु.गहुली ता.पुसद 9421589999
सौ. रंजना पंडीत घाडगे 44 गायमुखनगर भा.ज.पा. मु.शेलु खु.पो.भोजला ता.पुसद 9604654466
सौ. विमल बाबुसिंग आडे 45 जांबबाजार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.शिंगारवाडी ता.पुसद 9527552100
श्री साहेबराव विक्रम धबाले 46 बेलोरा बु राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.पांढुर्णा पो.बेलोरा ता.पुसद 9420682719
श्री गजानन अभिरा उघडे 47 श्रीरामपुर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.मनसळ पो.धनसळ ता.पुसद 9850054467
श्री भोलेनाथ सखाराम कांबळे 48 काकडदाती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.वडसद पो.धनसळ ता.पुसद 7720073697
श्री बाळा जयवंतराव पाटील 49 शेलु बु राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.वडसद पो.धनसळ ता.पुसद 9270099988
सौ. ज्योती वसंता चिरमाडे 50 शेंबाळपिंप्री राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.आमदरी ता.पुसद 8390605586
श्री अशोक गोब्रा जाधव 51 काळी दौ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु. वाकद पो. काळी दौ. ता. महागांव 9850253318
श्री विलास आनंदराव भुसारे 52 हिवरा भा.ज.पा. मु. राऊतवाडी पो. हिवरा ता. महागांव 9689365436
सौ.वर्षा नाना भवरे 53 गुंज राष्ट्र्वादी कॉंग्रेस मु. पो. मोहदी ता. महागांव 9421775788
सौ. पुनेरथा पांडुरंग भडंगे 54 सवना कॉंग्रेस मु. वाकोडी पो. मोरथ ता. महागांव 8806674312
श्री बाबुसिंग नरसिंग चव्हाण 55 फुलसावंगी शिवसेना मु. भांब पो. टेंभी ता. महागांव 8308906662
श्री पंकज रमेश मुडे 56 निंगणुर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु. निंगणूर ता. उमरखेड 8605084495
सौ. रेखा रमेश आडे 57 दराटी शिवसेना मु.दराटी ता. उमरखेड 9763384840
सौ. सविता सचिन तोटेवाड 58 ढाणकी कॉंग्रेस मु.ढाणकी ता. उमरखेड 9404007242
श्री देविदास नाना खोकले 59 पोफाळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मु.जनुना ता. उमरखेड 9168344142
श्री चिंतांगराव गणपतराव कदम 60 मुळावा शिवसेना रा. नागापुर प.ता. उमरखेड 9421412523
श्री राम अनंतराव देवसरकर 61 विडुळ कॉंग्रेस मु. चातारी ता. उमरखेड 9890591911