शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
  • शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत माहिती.
     सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत माहिती
  • सर्व शिक्षा अभियानाबद्दल थोडक्यात माहिती
  • सन २०१४-१५ जिल्हा शालेय सांख्यिकीय माहिती (U-DISE)
  • सन २०१५-१६ जिल्हा शालेय सांख्यिकीय माहिती (U-DISE)
  • सन २०१६-१७ जिल्हा शालेय सांख्यिकीय माहिती (U-DISE)