इंजेकशन व्हिटॅमिन बि-कॉम्प्लेक्स विथ लिव्हर एक्सट्रॅक्ट B12(Injection Vitamin B-complex with Liver extract B12) चे दर पुरविण्याबाबत.

कार्बॉलिक ऍसिड(Carbolic Acid)चे दर पुरविण्याबाबत.

Heat Inducer Bol.चे दर पुरविण्याबाबत.

Feed Supplement Powder चे दर पुरविण्याबाबत.

विविध साहित्याची खरेदी/सेवा/छपाई इत्यादींचे दर पुरविण्याबाबत.

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान,यवतमाळ कंत्राटी पद भरती-२०१७.

ई-निविदा सूचना-प्रोग्रामर आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर इत्यादी मनुष्यबळ पुरविण्याकरिता संस्थेची निवड करणेबाबत.

दिनांक २१/११/२०१७ रोजी होणाऱ्या U-DISE २०१७-१८ कार्यशाळेबाबत व शालेय माहिती संगणीकरण(U-DISE)नमुना प्रपत्र.

जाहिरात:स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजने अंतर्गत बांधण्यात आलेले व्यापारी गाळे स्वयं सहाय्यता समूहांना वाटप करण्याबाबत (उमेद)

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती प्रक्रिया
जाहिरात |अर्जाचा नमुना | शपथपत्र

निविदा:OMR उत्तरपत्रिका छापण्या बाबत (उमेद)

इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यंत्रणा,डाटा प्लान चे दर पुरविण्याबाबत

ग्रामसेवक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी.

शि.वि.(प्रा.)-प्राथमिक शिक्षक निवड श्रेणीबाबतची यादी

उमेद अंतर्गत स्वयंसहायता गटांसाठी व ग्रामसंघासाठी अभिलेखे छपाई बाबत

ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी(सुधारित)

उमेद अंतर्गत विविध प्रशिक्षणाच्या आयोजनासाठी जेवण,चहा,नास्ता पुरवठा करण्यास्तव स्वयं सहाय्यता समूह व ग्रामसंघ निवडीबाबत

उमेद - प्रशिक्षण केंद्र निवडी बाबत

निविदा:जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी फिरता निधी व इतर विविध प्रकारचे नमुने छपाई बाबत

निविदा:सन २०१६-१७ चे लेखापरीक्षण करण्याकरिता सनदी लेखापालाची निवड करण्याबाबत ( मुदतवाढ - तिसरी वेळ )

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती प्रक्रिया
जाहिरात |अर्जाचा नमुना | शपथपत्र| शुध्दीपत्रक

आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या सहा. शिक्षकांची ग्राम विकास विभागाने दि. २३/०६/२०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेली यादी
•मराठी माध्यम | •उर्दू माध्यम

आंतरजिल्हा बदलीने जाणाऱ्या सहा. शिक्षकांची ग्राम विकास विभागाने दि. २३/०६/२०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेली यादी
•मराठी माध्यम | •उर्दू माध्यम

जि.प. सहा. शिक्षकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत

वर्धिनी निवड प्रक्रिया- लेखी परीक्षा दि.२०/०६/२०१७
•अंतिम निवड यादी | •लेखी परीक्षेस अनुपस्थित उमेदवार
•लेखी परीक्षेत अपात्र /अनुत्तीर्ण उमेदवार | •मुलाखतीमध्ये अपात्र /अनुत्तीर्ण उमेदवार

आंतरजिल्हा बदली पात्र शिक्षकांची यादी मिडीयम मराठी | उर्दू

घटसर्प प्रतिबंधक(Haemoregic Septicemia) लसीचे दर पुरविणेबाबत

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षासाठी फिरता निधी व इतर विविध प्रकारचे नमुने छपाई बाबतची निविदा (उमेद)

ई-टपाल सॉफ्टवेअर व त्या संबंधित साहित्याचे दर मागविण्याबाबत

एकटांग्या(Black Quarter) प्रतिबंधक लसीचे दर पुरविणेबाबत

शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प. यवतमाळ -अवघड क्षेत्रातील जि.प. शाळांची माहिती

प्रशासकिय व विनंती बदली पात्र कर्मचार्‍यांची वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता अंतिम यादी (वित्त विभाग)

प्रशासकिय व विनंती बदली पात्र कर्मचार्‍यांची वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता अंतिम यादी (बांधकाम विभाग)

प्रशासकिय व विनंती बदली पात्र कर्मचार्‍यांची वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता अंतिम यादी (पंचायत विभाग)

प्रशासकिय व विनंती बदली पात्र कर्मचार्‍यांची वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता अंतिम यादी(सामान्य प्रशासन विभाग)

दिनांक ३०/११/२०१४ रोजी झालेल्या (अनुसूचित क्षेत्रातील) आरोग्य सेवक पुरुष व (हंगामी फवारणी कर्मचारी) उमेदवाराची अंतीम निवड यादी

प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (वित्त विभाग)

प्रशासकीय बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन)

विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (सामान्य प्रशासन)

प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी (पंचायत)

दिनांक ३०/११/२०१४ रोजी झालेल्या (अनुसूचित क्षेत्रातील) आरोग्य सेवक पुरुष व (हंगामी फवारणी कर्मचारी) उमेदवाराची प्रारूप निवड यादी

१०% ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांमधून कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाकरिता तात्पुरती शिफारस यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

विषय शिक्षक तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दिनांक 02.04.2017 रोजी प्रसिध्द

पं स निहाय विषय शिक्षकांची मंजुर, कार्यरत व रिक्त पदांची माहीती

जिल्हा पाणी व स्वछता कक्ष अंतर्गत कुलरचे बाजारपेठेतून दरपत्रक मागविण्याबाबत

जि प यवतमाळ अंतर्गत प्रशासकीय ईमारतीतील व अधिनस्तू सर्व विभागातील संगणक वार्षिक देखभाल व दरुस्ती करीता दरपत्रक मागविणेबाबत (तिसरी वेळ)

पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत साहित्याचे दर पुरवण्याबाबत

जिल्हा पाणी व स्वछता कक्ष अंतर्गत उपविभागीय प्रयोगशाळेचे बोर्ड लावण्याकरिता दरपत्र मागविण्याबाबत

MSRLM (UMED) प्रशिक्षण केंद्र निवडी बाबत निविदा

MSRLM अंतर्गत कार्यालयीन कामासाठी वाहन भाडेतत्वावर घेण्याबाबत निविदा

MSRLM (UMED) कक्षा करीता पशुसखी फलक छपाई करण्या बाबत निविदा

MSRLM (UMED) कक्षा करीता स्टेशनरी चे दर मागवून एक वर्षासाठी करार करणे बाबत निविदा

दिनांक 31.12.16 ची अनुकंपा उमेदवाराची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दि. 04.03.2017 रोजी प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

जि. प. यवतमाळ अंतर्गत आरोग्य विभागाचे आस्थापनेवरील सरळसेवा पदभरती 2014 बाबत सुचना.

10% ग्रा पं कर्मचा-यामधून शैक्षणीक पात्रतेच्या आधारे सेवेत सामावुन घेण्यापबाबत तात्पुरती शिफारस यादी

समाजकल्याण विभागा अंतर्गत मागासवर्गीयांसाठी टिनपत्रे पुरविणे बाबत निविदा

MSRLM (UMED) कक्षा करीता कॉम्युटर, प्रिंटर्स, स्कॅनर, कॅमेरा, प्रोजेक्ट र इृ खरेदी करणे बाबत निविदा

समाजकल्याण विभागा अंतर्गत मागासवीर्गीय शेतक-यांसाठी विविध साहित्यांचा पुरवठा करणे व मागासवीर्गीय महिलांसाठी शिलाई मशीन पुरविणे ई. विविध साहीत्यांकरीता निविदा (एकूण सात निविदा)

साहित्यर खरेदी करणे बाबत निविदा दर पुरविणे बाबत

कुक्कुयट खादय (चिक क्रम) खरेदी करणे बाबत निविदा दर पुरविणे बाबत

समाजकल्याण विभागाची 3% अपंग निधीतून अपंग शाळेतील विदयार्थ्यांच्या जिल्हास्तरीय क्रिडा स्पिर्धा आयोजित करणे बाबतचे दरपत्रक/निविदा सुचना

सहायक लेखा अधिकारी यांची दिनांक 01.01,2016 ची अंतिम ज्ये‍ष्ठेता यादी

सामान्य प्रशासन विभाग व मुद्रण विभागाचे साहित्य खरेदीबाबत ई-निविदा सुचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सार्वत्रिक निवडणूक – विभाग/निर्वाचन गणाचे आरक्षण सोडत कार्यक्रम प्रसिध्द‍ करणे बाबत

स्वयं सहायता गटाचे लेखे छपाई करण्याबाबत निविदा सुचना

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्याबाबत निविदा नोटीस क्र.3 अंतीम

प्रयोगशाळा कंत्राटी पदाकरीता उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान तालुकास्तरावर कंत्राटी पध्द‍तीने भरावयाच्या पदांची जाहीरात.

स्वच्छ् भारत अभियान व राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल या कार्यक्रमाचे सन 2015-16 लेखापरिक्षण करण्याकरीता सनदी लेखापालाची निवड करण्यातबाबतची जाहीरात

अनुकंपा उमेदवारांची सुधारीत ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक पदभरतीची मुळ कागदपत्रे सादर करणेबाबत.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची अंतीम निवड यादी.

सन 2015-16 मधील कंत्राटी ग्रामसेवक या पदभरतीची तात्पु्रती निवड यादी.

सन 2015-16 मधील विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदभरतीबाबत सुचना.

अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिृ 31.12.2015 पर्यत

ग्रा पं कर्मचा-यातील सेवा जेष्ठते नुसार वरिष्ठ सहा-1, कनिष्ठ सहा-2 (लिपीक), कनिष्ठ सहा-1 (लेखा), आ. से. (पु.), कंत्राटी ग्रा.से.-14, परिचर-3 या पदासाठी पात्र उमेदवारांची तात्पु(रती शिफारस यादी