बांधकाम विभागा अंतर्गत PCI प्रमाणे रस्त्याच्या विभागनिहाय प्राधान्यक्रम यादी आक्षेप नोंदविण्याकरिता दिनांक ०९/०६/२०१७ रोजी प्रकाशीत
प्रेस नोट
शासन निर्णय दिनांक - ३/९/२०१६
पेव्हमेंट कंडिशन इंडेक्स (PCI) ठरवण्याची पद्धत
बांधकाम विभाग क्रमांक - १
बांधकाम विभाग क्रमांक - २