• "प्रशासकीय इमारत"
  • "महाराष्ट्रा चे माजी. मुख्यमंत्री"

सामान्य प्रशासन विभाग

बांधकाम विभाग क्रं.२

वित्त विभाग

महिला व बालकल्याण विभाग

पाणी पुरवठा विभाग

समाज कल्याण विभाग

आरोग्य विभाग

कृषी विभाग

स्वच्छ भारत मिशन

मग्रारोहयो

बांधकाम विभाग क्रं.१

पशुसंवर्धन विभाग

प्राथमिक शिक्षण विभाग

माध्यमिक शिक्षण विभाग